giúp việc trông trẻ

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ – ẢNH 1478- B

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ 1, Họ tên: Nguyễn Thị Đào – 1965 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 3 năm giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc trông trẻ 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng mất 5. Mức …

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ – ẢNH 1475- B

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ 1, Họ tên: Lê Thị Hưng – 1966 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 7 năm giúp việc trông trẻ, giúp việc chăm người già 3, Công việc mong muốn: giúp việc chăm người già, giúp việc trông …

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ – ẢNH 1468- B

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ 1, Họ tên: Đỗ Thị Thanh – 1995- Phú Thọ 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc trông trẻ 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng ở quê, các con ở …

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ – ẢNH 1465- B

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ 1, Họ tên: Trịnh Thị Giang – 1967 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 3 năm giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 4, …

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ – ẢNH 1461- B

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ 1, Họ tên: Lưu Thị Ga – 1965 – Nam Định 2, Kinh nghiệm: giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: 20 năm giúp việc trông trẻ 4, Hoàn cảnh gia đình:  Chồng mất, các con …